[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1376/02/10
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
معلّم، مظهر علم‏ است؛ کارگر، مظهر عمل است. بنابراین، روز معلّم و روز کارگر، یعنی روز علم و عمل. قوام جامعه هم، به علم و عمل است. اگر ما بتوانیم در میان خودمان، این دو رکن یعنی علم و عمل، تعلیم و تربیت و کار و ابتکار را توسعه دهیم و در این دو زمینه، پیشرفتی‏ محسوس در کشور به وجود آوریم که بحمد اللّه امروز تا حدود زیادی هم شده است حرکت کشور به سمت هدفها سریع خواهد شد، مشکلات برطرف خواهد گردید و آن چیزی که انقلاب عظیم ما برای ایران اسلامی ترسیم کرده است، نزدیک خواهد شد. لذا این دو رکن، مهم است. کسانی که نماینده‏ی این دو رکن هستند یعنی جامعه‏ی معلم کشور و مجموعه‏ی تعلیم و تربیت از یک طرف، و جامعه‏ی کارگری کشور و مجموعه‏ی مربوط به کار و ابتکار و تولید و حرکت صنعتی و کشاورزی و غیره از جانب دیگر برای کشور بسیار حائز اهمیتند.