[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز - 1375/12/18
عنوان فیش : خوزستان, دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : خوزستان, دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بیش از همه‌ی مردم کشور، مردم استانهای مرزی و بیش از همه‌ی استانهای مرزی، استان خونبار خوزستان، رنج جنگ را تحمّل کرد.