[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1375/10/19
عنوان فیش : انقلاب, مردم, دین, پیشرفت, ارتقای فرهنگ و فکر و عمل دینی, تقویت روحیه‌‌ی دینی مردم
کلیدواژه(ها) : انقلاب, مردم, دین, پیشرفت, ارتقای فرهنگ و فکر و عمل دینی, تقویت روحیه‌‌ی دینی مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از اوّل انقلاب تا امروز، مردم در جهات دینی خیلی پیشرفت کرده‌اند.