[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1374/01/30
عنوان فیش : اقتدار ملی
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما امروز، خدا را شکر می‌کنیم که در موضع قدرت و اعتماد به نفسیم. ملت ایران احساس اقتدار ملی می‌کند. اسلام و اعتقاد به خدا و قیامت و نترسیدن از جهاد و شهادت، این ملت را چنان مستحکم کرده که از تبلیغات دشمن نمی‌ترسد. هر چه بخواهند تبلیغات کنند؛ که ملت و ارتش و سپاه از تبلیغات نمی‌ترسند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1374/01/30
عنوان فیش : اقتدار ملی, اعتماد به نفس ملی
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, اعتماد به نفس ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما امروز، خدا را شکر می‌کنیم که در موضع قدرت و اعتماد به نفسیم. ملت ایران احساس اقتدارِ ملی می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1374/01/30
عنوان فیش : اقتدار ملی, مردم, ملت ایران, تبلیغات دشمن
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, مردم, ملت ایران, تبلیغات دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ایران احساس اقتدار ملی می‌كند. اسلام و اعتقاد به خدا و قیامت و نترسیدن از جهاد و شهادت، این ملت را چنان مستحكم كرده كه از تبلیغات دشمن نمی‌ترسد.