[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1373/11/14
عنوان فیش : دشمن, بیداری, دشمن شناسی
کلیدواژه(ها) : دشمن, بیداری, دشمن شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما نباید دشمن را کم و کوچک به حساب آوریم. باید بیدار باشیم.