[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
برای نیروهای شرآفرین، همه چیز براساس شر مطلوب و پسندیده است. اگر بخواهیم این حرفها را در محیط کار و درس شما و در این دانشگاه- که از افتخارات نیروی هوایی است- تصدیق کنیم، باید بگوییم: هرچه زمان پیش می‏رود و هر دوره که از دوره‏های تحصیلی شما می‏گذرد، اگر شما دانشجویانِ این دانشگاه و سایر مراکز علمیِ‏ نیروهای مسلّح، در راه صلاح و نیکی پیشرفت‏ کنید، در این چالش با نیروهای باطل، یک سنگر به جلو رفته و یک خاکریز دشمن را در هم نوردیده‏اید. این را به یقین بدانید که یکی از ابزارهای قدرت استکباریِ قدرت‏مندانِ زورگویِ امروزِ دنیا، فسادهای شخصی است و هریک نفر انسان که فاسد شود، قدرت استکباری در سطح جهان، یک‏قدم به جلو رفته است. فلسفه‏ی این امر نیز واضح است. زیرا قدرتهای شیطانی، با فساد انسانها، قدرت ادامه زندگی پیدا می‏کنند و بدون فساد آن‏ها، قادر به ادامه‏ی حیات خود نخواهند بود.