[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1373/02/25
عنوان فیش : امت بزرگ اسلامی, وحدت
کلیدواژه(ها) : امت بزرگ اسلامی, وحدت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج، فریضه‌ی امت، فریضه‌ی وحدت، فریضه‌ی اقتدار مسلمین، فریضه‌ی اصلاح فرد و جمع و در یک کلمه: فریضه‌ی دنیا و آخرت است.