[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1372/08/30
عنوان فیش : جوان, دشمن, تبلیغات دشمن
کلیدواژه(ها) : جوان, دشمن, تبلیغات دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سعی کنید این جوانان پاکیزه، این جوانان مؤمن، این دلهای پاک و صاف و نورانی را از آسیب تبلیغات دشمن محفوظ نگهدارید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1372/08/30
عنوان فیش : دشمن, جوان, نقشه دشمن, دشمن‌شناسی
کلیدواژه(ها) : دشمن, جوان, نقشه دشمن, دشمن‌شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از کارهایی که دشمن می‌کند این است که این جوانان پاک و پاکیزه و طیّب و طاهر ما را دچار آلودگی کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1372/08/30
عنوان فیش : دشمن, جوان, مقاومت
کلیدواژه(ها) : دشمن, جوان, مقاومت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خودِ جوانان باید اوّل کسانی باشند که در مقابل اغواگریها و شر آفرینیهای دشمن؛ در مقابل تبلیغات هوس‌انگیز دشمن که گمراه کننده‌ی جوانان است، مقاومت کنند.