[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1372/05/12
عنوان فیش : اخلاق اسلامی, مدیریت اسلامی, مدیریت سالم
کلیدواژه(ها) : اخلاق اسلامی, مدیریت اسلامی, مدیریت سالم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مدیر خوب، مدیری است که هر کاری را به عهده می‌گیرد، با رعایت اصول اخلاقی صحیح، انجام دهد.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1372/05/12
عنوان فیش : حکومت‎ اسلامی, نظام جمهوری اسلامی ایران, فساد, اخلاق اسلامی
کلیدواژه(ها) : حکومت‎ اسلامی, نظام جمهوری اسلامی ایران, فساد, اخلاق اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در نظام اسلامی، با اعتقاد بد و نادرست، این‌طور مقابله نمی‌شود که با عمل غیر صحیح و عمل غیراخلاقی و خدای ناکرده رسوخ فساد مبارزه می‌شود.