[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1372/03/26
عنوان فیش : استکبار, عملکرد استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار, عملکرد استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیای استکبار، با همه‌ی جنجالهایش، با همه‌ی تبلیغاتش و با همه‌ی تندخوییهایی که می‌کند، کاری از پیش نمی‌برد.