[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در پایگاه دریایی نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : منافع ملی
کلیدواژه(ها) : منافع ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تبلیغات می‌کنند که ایران درصدد نظامیگری است. یا گاهی می‌گویند ایران منطقه را ناامن می‌کند. حرفهایی که هر انسان عاقل و اندیشمندی به آن لبخند تمسخر آمیز می‌زند. منطقه را کسانی ناامن کرده‌اند و باز هم می‌کنند که سالهای متمادی مورد حمایت همین امریکاییها و همپیمانانشان بودند. منطقه را امریکاییها و متّفقینشان ناامن کرده‌اند. ما منطقه‌ی خلیج‌فارس و خاورمیانه و همه‌ی دنیا را، امن و امان و برخوردار از صلح و دوستیِ ملتها با یکدیگر می‌خواهیم. ما منافعی در جنگ‌افروزی نداریم. منفعت ما در آرامش است. این را خودِ آنها هم می‌دانند. در باطن می‌دانند، امّا در تبلیغاتشان، نعل وارونه می‌زنند. پس‌ما طرفدار صلحیم؛ ما در فکر درآویختن با این و آن نیستیم؛ اما یک ملت زنده، باید هر لحظه بتواند از خود و منافع مشروعش دفاع کند.

مربوط به :بیانات در پایگاه دریایی نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, ارتش جمهوری اسلامی, نیروهای مسلح
کلیدواژه(ها) : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, ارتش جمهوری اسلامی, نیروهای مسلح
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما چه سپاهی و چه ارتشی هرکدام باید همه‌ی آمادگیهای لازم آمادگی علمی، عملی، فرماندهی و مدیریّتی؛ آمادگی تجهیزاتی و پشتیبانی و آمادگی انضباطی را برای خودتان فراهم کنید.

مربوط به :بیانات در پایگاه دریایی نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : دانش نظامی
کلیدواژه(ها) : دانش نظامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من به مراکز علمی، نظامی علاقه‌مندم، که ترکیبی است از دانش، که خود، هنر بزرگ انسانی است و انضباط نظامی، که هنر بزرگ دیگری است.

مربوط به :بیانات در پایگاه دریایی نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : خودسازی علمی
کلیدواژه(ها) : خودسازی علمی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز یکی از مناطقی که این دفاع مقدّس و بزرگ و منطقی، در آن زمینه پیدا میکند، منطقه دریاست و شما - چه سپاهی و چه ارتشی - هرکدام باید همه آمادگیهای لازم - آمادگی علمی، عملی، فرماندهی و مدیریّتی؛ آمادگی تجهیزاتی و پشتیبانی و آمادگی انضباطی - را برای خودتان فراهم کنید. هرجا هستید، انتظار ملت ایران و انتظار من - به عنوان خدمتگزار  شما و دیگران - همین است. من به مراکز علمی، نظامی علاقه‌مندم، که ترکیبی است از دانش، که خود هنر بزرگ انسانی است و انضباط نظامی، که هنر بزرگ دیگری است. این‌جا هم یکی از همان مراکزعلمی، نظامی است.