[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1371/11/01
عنوان فیش : استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما مى‌توانيم بينى استكبار را به خاك بماليم.