[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستاران - 1371/08/13
عنوان فیش : دانشگاه‏, جوان مؤمن انقلابی
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, جوان مؤمن انقلابی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در محیط دانشگاه، جوانان انقلابی و مسلمان باید مانند یك دست، مانند یك تن، با یك فكر - فكر اسلام و انقلاب - حركت كنند.