[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور - 1393/02/17
عنوان فیش : ماه رجب
کلیدواژه(ها) : ماه رجب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بعضى از مناسبتها، فرصتهاى ما را افزایش میدهند، که از جمله ماه مبارک رجب است.