[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور - 1392/08/29
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج مایه‌ی عزّت كشور و نظام است. چرا؟ چون معنای بسیج حضور متن مردم در عرصه‌های فعّالیّتهای اساسی برای ملّت و كشور است.