[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار ائمه‌ی جمعه و اقشار مختلف مردم - 1368/08/03
عنوان فیش : افکار عمومی
کلیدواژه(ها) : افکار عمومی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر ملت ایران بخواهد مشکلات خود را برطرف بکند، کافی نیست که در داخل مرزها دور خودش بچرخد و به تک تک مشکلات و گرهها فکر کند و بیندیشد که چگونه باید آنها را باز کند. می‌باید توطئه‌ی دشمن را در بیرون هم خنثی کند. در جبهه‌ی جهانی هم باید در مقابل دشمن قرار بگیرید و بهترین شیوه و طریق آن، عبارت از افکار عمومی ملتهاست. پس، ما نباید این رابطه را از این طرف قطع کنیم. البته، دشمن از این گونه تبلیغات دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار ائمه‌ی جمعه و اقشار مختلف مردم - 1368/08/03
عنوان فیش : افکار عمومی
کلیدواژه(ها) : افکار عمومی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در جبهه‌ى جهانى هم بايد در مقابل دشمن قرار بگيريد و بهترين شيوه و طريق آن، عبارت از افكار عمومى ملتهاست.