[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون و مردم رفسنجان‌ - 1368/07/21
عنوان فیش : نماز جمعه, مردم, آمادگی برابر دشمن, فشارهای دشمن
کلیدواژه(ها) : نماز جمعه, مردم, آمادگی برابر دشمن, فشارهای دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر چه تریبون نماز جمعه قویتر و بهتر و صادق‌تر و مستقیم‌تر باشد، مردم صادق‌تر و مستقیم‌تر و قویتر و مقاوم‌ترند و در مقابل فشار دشمن، هوشیارتر خواهند بود.