[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت - 1368/06/08
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, نظام جمهوری اسلامی ایران, استکبار
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, نظام جمهوری اسلامی ایران, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز، قدرتهای بزرگ جهانی و قلدرها و چهره‌های ضدمردمی دنیا و در رأس همه‌ی آنها امریکا، به اسلام و جمهوری اسلامی به چشم یک تهدید و خطر می‌نگرند و طبیعی است که دل صاف و دست مساعدی نخواهند داشت و مشکلات ایجاد خواهند کرد.