[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم - 1368/04/25
عنوان فیش : نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز در دنیا نظام سلطه حاکم است؛ این یک نظام جهانی است. تسلط نظام سلطه بر دنیا و زندگی بشر، دو طرف دارد: یک طرف، سلطه‌گرها که همان ابرقدرتهایند؛ و طرف دیگر، دولتهای سلطه‌پذیر هستند که دخالتهای وقیحانه و گستاخانه‌ی ابرقدرتها را قبول می‌کنند؛ اینها هم خودشان شریک جرمند. در این میان، ملتها بیچاره هستند که از روی ناآگاهی و ضعف و یا بی‌همتی خودشان پایمال می‌شوند و از بین می‌روند.