[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی - 1390/10/14
عنوان فیش : خانواده, خانواده در غرب
کلیدواژه(ها) : خانواده, خانواده در غرب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خانواده، نقطه‌ی ضعف غرب است.

مربوط به :بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی - 1390/10/14
عنوان فیش : خانواده در غرب
کلیدواژه(ها) : خانواده در غرب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عقیده‌ی من این است که بیشترین جریمه‌ی غرب در مسئله‌ی زن و خانواده، در نگاهش به زن است.

مربوط به :بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی - 1390/10/14
عنوان فیش : خانواده در غرب
کلیدواژه(ها) : خانواده در غرب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
غرب در قضیه‌ی زن و خانواده، در یک گمراهی و ضلالت عمیقی به سر میبرد.