[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولین اجرائی استان کرمانشاه‌ - 1390/07/28
عنوان فیش : تحریم اقتصادی
کلیدواژه(ها) : تحریم اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما داریم خیلی خوب به جلو حرکت میکنیم. اگر هیچ دلیل دیگری بر این وجود نداشته باشد، همین دلیل کافی است که دشمنِ متوجه و مترصد درصدد عکس‌العمل بربیاید؛ همین کارهائی که می‌بینید در تبلیغات و غیر تبلیغات و فشار اقتصادی و بهانه‌های گوناگون در دنیا مطرح میکنند. وقتی جبهه‌ی استکبار - که یک دشمنِ قوی‌پنجه‌ی مادی است - اینجور وارد میدان میشود، خود این دلیل بر این است که شما دارید موفق میشوید؛ والّا اگر شما بی‌اثر بودید، بی‌خاصیت بودید، عقب‌مانده بودید، پیشرفتی نداشتید، دشمن اصراری نداشت که اینجور با شما پنجه در بیندازد؛ دشمن می‌بیند که شما دارید جلو میروید.