[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران - 1390/04/13
عنوان فیش : انقلاب, فتنه
کلیدواژه(ها) : انقلاب, فتنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلابی که نتواند در دوران فتنه، در دوران ایجاد کودتاهای گوناگون ـ سیاسی و نظامی و امثال اینها ـ از خودش دفاع کند، زنده نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران - 1390/04/13
عنوان فیش : انقلاب, بصیرت‌افزایی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, بصیرت‌افزایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کار انقلاب از اساس با تبیین، روشنگری، بیان منطقی، مستدل و دور از هو و جنجال بود.