[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان فارس - 1390/02/03
عنوان فیش : استکبار, نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : استکبار, نظام سلطه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرتهای مستکبر دنیا حد یقف ندارند؛ میخواهند بر همه‌ی دنیا، بر همه‌ی منابع مالی عالم، بر همه‌ی نیروهای انسانی تسلط پیدا کنند.